جرئیات اولین جلسه محکمه رسیدگی بوسیله پرونده سرگذشت اتوبوس دانشجویان علوم و تحقیقات

بوسیله گزارش مهر، حسام نواب صفوی وکیل پرونده سانحه رخداد اتوبوس دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی داخل خصوص جلسه اخیر دادگاه این پرونده، گفت: خوشبختانه جلسه محکمه به احسان پیش رفت اما به دلیل طولانی شدن، دنباله دادرسی به جلسه دوم موکول شد.

وی افزود: بایگانی متجاوز سنگین است و حدود ۴۰۰ ورقه است. پهلو اساس این پرونده، پیمانکار و شرکت منتسب بوسیله او که مدیران آن یک پدر و پسر هستند بوسیله علاوه رئیس واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد به طور مساوی مقصر شناخته شدند.

نواب صفوی توضیح عدالت: متأسفانه اتوبوس حامل دانشجویان فاقد معاینه فنی بوده و بالای ۶۰ درصد میزان بازدهی ترمز آن بوده است. به طوری که درون بررسی عریضی تصادف هیچ خط ترمزی حیات نداشت.

مشاور این ضبط تصریح کرد: یکی از دلایل وقوع تصادف نیز نبود گاردریل و ظل تو مسیر دانشگاه و لیز نامناسب خیابان بوده است.  

نواب صفوی تصریح کرد: با وجود اینکه رئیس دانشگاه از عیب فنی اتوبوس ها و نبود مامن مطلع بوده و نسبت به ظن تصادف حادثه آگاهی داشته است هیچ رویه اقدامی برای این حکم اجرا نداده و به همین عزیمت طبق ماده ۶۱۶ سر تهذیب اسلامی، بی احتیاطی و بی مبالاتی وی داخل این پرونده محرز است.

مباشر این پرونده اقرار داشت: این پرونده دو پاره دارد، یک جزء آن مربوط بوسیله فوت ۱۰ نفر از دانشجویان و بسرنوشت شوم دچار کردن دیگر آن مربوط بوسیله مجروحیت و قطع نخاع دیگر دانشجویان حاضر درون اتوبوس است که حصه دوم آن در پرونده جداگانه رسیدگی خواهد شد.

نواب صفوی در فرجام درون خصوص کیفرخواست متهمین نیز عنوان کرد: ماده ۶۱۶ قانون تهذیب که دلالت پیاده شدن بی مبالاتی و بی احتیاطی مسئولین مربوطه دارد، حقیقی ترین ماده این بایگانی است و تقریباً کامل تخلفات پهلو اساس آن خواهد بود البته جرایم دیگری همچون نداشتن معاینه فنی اتوبوس، شیب جاده و نبود حفاظ از جمله عوامل مؤثر در رأی پرونده است.

وی تصریح کرد: تو حال مهیا متهمین پرونده هر کدام با قرار ۵ میلیارد تومانی آزاد هستند و میتینگ بعدی دادگاه ۸ مرداد برگزار خواهد شد.