تغییر چهره مطالبات

همان زمستان ۹۶ با فروکش کردن موج اعتراض ها، شورای امنیت سرزمین درون گزارشی محرمانه به زمینه های این حوادث پرداخت و به مقامات منعکس شد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر ناحیه درباره عوامل این نارضایتی ها به همشهری گفته بود: «ناخرسندی ها در هر سه حوزه اقتصادی، مدنی و سیاسی دیده می شود و یک بارقه کافی است تا شعله ور شود. » مخالفان نوبت اگرچه طی ۲ سال گذشته تلاش زیادی کردند تا پوستین از پشت ای به اندام عوامل اصلی این اعتراضات بپوشانند و با سوءتفسیرهای عمد خویشتن خواسته های مردم را صرف مشکلات اقتصادی جلوه دهند اما گذشت زمان درستی گزارش وزارت قلمرو را صریح کرد.

اعتراض های مدنی نسبت به بازداشت های سیاسی با نشانی جرائم امنیتی، تعرض بوسیله صدور احکام وزین کارگری، بنده زنان به خطا کشف حجاب، موتورسواری نسوان و این اواخر موانع درگاه زنان درون ورزشگاه ها تنها بخشی از بسترهای چالش برانگیز مطالبات اجتماعی بودند. فدایی از این مطالبات با نرمی نهادهای حاکمیتی همچون قبلی پرونده شدند و در مورد پایان تردیدهای حاکمیتی نسبت به حضور زنان تو زورخانه ها با تصادم خودکشی یک دختر محروم از تماشای فوتبال داخل استادیوم ها، راه را برای جناب آنان در بازی های ملی مهیا کرد.

علی ربیعی، سخنگوی نوبت درون پاسخ به سؤال همشهری مبنی بر اینکه شانس ۲سال پس از حوادث دی ماه ۹۶ چه تصویری از فضای مطالبات انسانیت دارد و آیا همانند مخالفانش آن را تنها تو آیینه مشکلات اقتصادی می بیند، گفت: «اجتماع هم بهبود طرز اقتصادی و هم بهبود نحو اجتماعی اعم از مشارکت اجتماعی خواه حضور در صحنه های مختلف اجتماعی را مطالبه گری می کند. هیچ کدام به نفع دیگری قابل حذف شدن ازاله.

تا اینکه مطالبات دیپلماتیک هم بخشی از مطالباتی است که رفتار باهم اتحاد کردن جویانه معمولا این مطالبات سیاسی را نیز متعاقب می بطی ء. ما در بخش مطالبات سیاسی مهم ترین اصل را شریک شدن در انتخابات می دانیم و داخل آینده دوروبر این موضوع بیشتر سخن خواهیم گفت. دولت قطعا تمهیداتی خواهد اندیشید تا بیشترین معیار تأییدصلاحیت ها در مناسبت با کسانی که اراده کاندیداتوری دارند بتواند صورت بگیرد. وزارت کشور تلاش خودش را خواهد کرد تا مردم گزینه های زیادی را پیش روی خودشان داشته باشند و همینطور تلاش خودشان را خواهند کرد تا انتخابات پرشوری سامان بگیرد. الآن بی قراری ما معتقد هستیم که یکی از پاسخ های محکم ایران بخاطر قفا راندن تحریم گران، انتخاباتی است که مردم در آن کاملا پرمعنا حضور یابند و حتی با نوع آرای خودشان نیز می توانند به انتخابات معنابخشی کنند. » تبدیل نسلی، سبک زندگی و تکنولوژیک

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در ترسیم یک فضای طاسی از مطالبات مردم ایران و عوامل نارضایتی ها براساس گزارش زمستان ۹۶ شورای امنیت کشور به همشهری گفته بود: «یک گروه عوامل نزدیک است و یک دسته عوامل دور. عوامل نزدیک نارضایتی ها در هر ۳حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیده شده و یک جرقه کافی است تا شعله ور شود. اما از منظر این گزارش، روانی عمیق تر از اینهاست.

۳عنصر همواره در تحلیل های ما از تحولات اجتماعی باید مدنظر باشد و چنانچه اینها را حذف کنیم نمی توانیم استنتاج مستقر داشته باشیم. اول تحول نسل است. ۳۹ سال از انقلاب گذشته و بوسیله نرم کردن تفکرات، باورها، خیال ها و سلیقه نسل های پس از قیام دچار تغییرات اساسی شده است. برای دید اینها لازم نیست رویه دور برویم؛ تو قوم خودمان و داخل بچه های خودمان این تغییرات را می توانیم ببینیم. دومین جریان ریختگی زندگی است. سبک زندگی و سلایق مردم در حوزه های مختلف از نوع تفریح، ادبیات، گفتمان، مناسبات، روابط و پوشش موجودی دچار تغییرات مهم شده است و قسمت قسمت کردن سومین تغییرات تکنولوژیک است. تغییرات تکنولوژیک، زندگی و اقتصاد ما را دگرگون کرده است. الان اقتصاد فضای رمزی و دیجیتال بسیاری از مسائل را دگرگون کرده است. »

علی ربیعی با رمز بوسیله همین تغییرات سه گانه «نسلی»، «سبک زندگی» و «تکنولوژیک» و جدیت های نصیب و قسمت برای لحاظ کردن آنها در برنامه های اجتماعی اش نیز گفت: «در مسائل اجتماعی نیز ما هموار مطالبات جامعه را تعاقب کرده ایم. بخشی از مطالبات اقتصادی به مطالبات اجتماعی گره می خورد و مطالبات مدنی حتی یک همپوشانی با مطالبات فرهنگی و اقتصادی هم دارد که به آنها مطالبات همپوشان نیز گفته می شود. توجه نظر دولت برخلاف دیدگاه های مخالفان به همه این مطالبات صورت می گیرد.

ما در بحث مطالبات اجتماعی و حضور زنان بوسیله صورت تخصصی باید با همه ملاحظاتی که حضور تضمین شده زن را در آینده به پشت خودش داشته باشد، لول کنیم. ما اعتقاد به یک دامنه به پیش ۱۰ شلنگ به پس نداریم و باور داریم که حضور زنان و شوق نسوان بخاطر جناب تو ایستگاه های اجتماعی، سندیت های مدنی و فعالیت های مدنی دست افزار درستی است. » بخشی از توضیحات ربیعی مربوط به تحقق مرحله های دولت داخل به کارگیری زنان در پست های دولتی به عنوان بخشی از مطالبات آنان حیات و گفت: «هم اکنون ۶۶ درصد اشتغال ما را زنان به خودشان ویژه می دهند و داخل اداره های مردم نهاد زیادترین جناب مربوط به زنان است.

مجوزی که مادام ها برای فعالیت اجتماعی خودشان اندوهناک اند، از مجوزهایی است که داخل این طالع کم بسان بوده است. رسیدن به مغز ۳۰درصد از مسئولیت زنان بوسیله نشانی یکی از وعده های نوبت تو فداکار وزارتخانه ها جستجوگر شده است. حسب گزارشی که بانو معصومه ابتکار، معاون مهتر جمهور در امور زنان و قوم درون یکی از جلسات اخیر هیأت قضا و قدر نمایش کردند، آقای ملا به دستگاه هایی که عقب بودند تأکید کردند که باید این فاصله را تو فرصت باقیمانده جستجوگر کنند. »

 فوت جادو خدایاری شاید یکی از جرقه هایی بود که بنا به پیش دماغ های ۲سال قبل وزارت ناحیه می توانست دامنه اعتراضات را بار دیگر اخگر ور کند. بوسیله طور حتم انعطاف پذیری نهادهای حاکمیتی نسبت به تغییرات نسلی پیش دماغ شده در گزارش ۲سال قبل شورای پناه و تأمین خواسته ها و مطالبات آنان می تواند جامعه را بوسیله سادگی از این تحولات گذر دهد و زنهار مدنظر همین نهادها را تأمین کند.       اعتراض های اجتماعی به احکام سنگین کارگری، بنده های سیاسی خواه التماس حضور زنان در زورخانه ها، مدال می دهد جنس مطالبات عوض شده است       سخنگوی قضا و قدر تو گفت وگو با همشهری: جامعه بی قراری گشایش وضع اقتصادی و بی قراری بهبود متد اجتماعی را مطالبه گری می یواش. هیچ کدام به نفع دیگری قابل حذف شدن زدودن