ثبت شهرت ۳۰۰۰ اثر در آزمون استخدامی | زیادترین شـغل مورد تقاضا، آموزگاری مقدماتی

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، محمد نفریه در خصوص حضور افراد دارای معلولیت در هفتم آزمون استخدامی، گفت: با سعی های انجام شده و با نظارت اداره اداری و استخدامی ملک تمامی مایه هایی که از روال آزمون فراگیر اقـدام به جذب نیرو می کنند ملزم بوسیله پاس سـهمیه ۳ درصد افراد دارای معلولیت مطـابق با ماده ۱۵ روال پناه از حقوق معلولان هستند.

معاون توانبخشی دایره بهزیستی ناحیه ادامه رحم: در هفتمین آزمون فراگیر اسـتخدامی کشور که در ته آبان ماه برگزار شد، ۳ هزار و ۴۶ فرد دارای معلولیت ثبت نام کرده بودند که از این تعداد یکهزار و ۶۵۵ نفر دارای معلولیت جسـمی ـ حرکتی (۵۴ درصد)، ۹۶۶ نفر دارای معلولیت شایعه (۳۳ درصد) و ۴۲۵ نفر دارای معلولیت شنوایی (۱۳ درصد) بودند.

وی با بیان اینکه زیادترین تعداد ثبت نام کنندگان از استان تهـران (۳۵۸ نفر) و کمترین تعداد از استان ایلام (۲۴ نفر) بوده است، یادآور شد: زیادترین شـغل مورد تقاضا آموزگاری نخستین (اولین/ فوق العاده) با ۸۱۱ متقاضی و بیشترین مدرک تحصیلی ثبت نام کنندگان روانشناسی داخل تمامی تمایل ها (۴۱۰ نفر) بوده است.