توصیه های استاد اهمیت الدین کزازی برای حفظ آیین های بهاری تو نوروز کرونایی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، لله وقار الدین کزازی اظهار داشت: جشن و آیین نوروز مانند دیگر آیین ها و جشن های ایرانی به گونه ای فراخ در میدان های دهکده برگزار می شده است.

وی افزود: هنوز ما این ویژگی را در پاره ای از کشورها که بخشی از ایران بزرگ فرهنگی هستند، می توانیم دید؛ در کشورهایی مثل تاجیکستان و افغانستان. اما چندی است که در ایران جشن و آیین نوروز به جشنی خانگی فرو کاسته است.

کزازی ادامه عدالت: خانواده های ایرانی جشن را داخل ساختمانی خویش برگزار می کنند؛ در کنار خوان آیینی نوروز که هفت سین نام دارد.

سخن سنج کتاب «دُر دریای دری» تصریح کرد: در شهرهای کوچک و روستاها هنوز آن انفراد نوروز که برگزاری جشن در گروه های گسترده است، کمابیش روایی دارد. پس آیین نوروزی در شهرهای بزرگ به آیینی خانوادگی دگرگون شده است.

وی یادآور شد: آنچه از آن پاره گروهی نوروزی برجای مانده است، دیدن و ملاقات نوروزی است. ایرانیان پیاده شدن خویشتن واجب می دانند که از روز «سپسین» پس از فرارسیدن نوروز و سال ابتکاری به دیدار خویشان و دوستان و آشنایان بروند یا از آنان در خانه خود پذیرایی کنند.

کزازی افزود: پس تو این روزها که بیرون عدول کردن از ساختمان با تپش از دچار شدن به مصیبت همراه شده است، همچنان می توانند در خانه خودی پیاده شدن خوان نوروزی بنشینند، آن آیین را به درستی و بوسیله لیاقت به اجرا برسانند. ولی به ناچار می باید بخش دیگر آیین های نوروزی را که دیدار از سایرین است، فرو بگذارند.

این شاهنامه پژوه ابرام کرد: این فرمان را می توان بوسیله یاری ابزارهای رسانه ای ادا داد. از دیگران با پیام هم به گونه ای حال پرسید خواه به آنان فرخ تورم گفت خواه هر ضابطه دیگری را که میتوان بوسیله کار گرفت، تو کار آورد.

وی دنباله رحم: دیدو ملاقات را اندوه می توان به زمانی انداخت که این ناچاری از میان برخیزد. اما مکرر می گویم بخش بنیادین داخل آیین نوروز و سال نو داخل این ساعت غم بوسیله آسانی انجام می تواند گرفت.

کزازی عنوان کرد: هر خانواده ایرانی می تواند سفره نوروزی را بیاراید؛ فرارسیدن نوروز و سال نو را نشسته پهلو گرد این خوان بزرگ بدارد و داخل میان کانون خانواده آن را بوسیله ارتکاب برساند.