موعظه های استاد جلال الدین کزازی برای حفظ آیین های بهاری داخل نوروز کرونایی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، استاد ابهت الدین کزازی بیان داشت: جشن و آیین نوروز شبیه دیگر آیین ها و جشن های ایرانی بوسیله متد ای وسیع درون میدان های خانه دادن برگزار می شده است.

وی افزود: هنوز ما این ویژگی را در پاره ای از کشورها که بخشی از ایران بزرگ فرهنگی هستند، می توانیم دید؛ در کشورهایی مانند تاجیکستان و افغانستان. اما تعدادی است که تو ایران جشن و آیین نوروز به جشنی خانگی فرو کاسته است.

کزازی ادامه داد: خانواده های ایرانی جشن را داخل ساختمانی مانوس برگزار می کنند؛ در کنار خوان آیینی نوروز که هفت سین نام دارد.

نویسنده کتاب «دُر دریای دری» تصریح کرد: در شهرهای کوچک و روستاها هنوز آن ویژگی نوروز که برگزاری جشن داخل گروه های گسترده است، کمابیش روایی دارد. پس آیین نوروزی درون شهرهای بزرگ به آیینی خانوادگی دگرگون شده است.

وی یادآور شد: آنچه از آن بخش گروهی نوروزی برجای مانده است، دید و دیدار نوروزی است. ایرانیان پیاده شدن خویشتن واجب می دانند که از روز «سپسین» پس از فرارسیدن نوروز و سال ابتکاری به بازدید خویشان و دوستان و آشنایان بروند یا از آنان در ساختمانی خود پذیرایی کنند.

کزازی افزود: پس در این روزها که خارج عدول کردن از خانه با سست شدن از دچار شدن بوسیله بیماری همراه شده است، همچنان می توانند در خانه خویش پیاده شدن خوان نوروزی بنشینند، آن آیین را بوسیله درستی و به شایستگی بوسیله انجام برسانند. اما به ناچار می باید بخش دیگر آیین های نوروزی را که دیدار از دیگران است، فرو بگذارند.

این شاهنامه پژوه تاکید کرد: این کار را می توان به مدد ابزارهای رسانه ای انجام عدل. از دیگران با پیام هم به سیاق ای حال پرسید یا به آنان فرخ باد گفت یا هر ضابطه دیگری را که میتوان به حکم گرفت، داخل امر آورد.

وی دنباله رحم: دیدو بازدید را هم می نبوغ به زمانی انداخت که این ناچاری از میان برخیزد. اما دوباره می گویم جزء بنیادین داخل آیین نوروز و سال ابتکاری داخل این شایسته کردن غصه بوسیله آسانی ایفا می تواند گرفت.

کزازی عنوان کرد: هر قوم ایرانی می تواند سفره نوروزی را بیاراید؛ فرارسیدن نوروز و سال تازه را نشسته به خشکی امدن گرد این سفره بزرگ بدارد و داخل میان کمیسیون قوم آن را به انجام برساند.