فیلم | ارائه خدمات بوسیله افرادِ بدون ماسک داخل کدام اماکن از فردا ممنوع می شود؟