افشاگران مجازی تجاوز یک قدم به پیش | ابتکار: گزارشی از موضوع تجاوزها به دولت عرضه شده است

بوسیله گزارش همشهری آنلاین و به نقل از شان اطلاع رسانی معاون زنان و خانواده زوجیت جمهوری؛ معصومه ابتکار گفت: از مجاهدت های ما در نوبت دوازدهم با باهم اتحاد کردن وزارت آموزش و تحصیل و وزارت علوم، قابلیت افزایی دختران دانش آموز بوده است. کمی از مهارت های عمر و ارتباطی به آشنایی دانش آموزان به حقوق خود، آشنایی آنها با فیزیولوژی بدن و آشنایی به مخاطرات و صدمات برمی گردد.

او امتداد عدالت: بدبختانه دانش آموزان و دانشجویان به اطلاعات غلط دسترسی دارند، در فضاهای مجازی مفروضات خبط و شاید ذهنیت ها نادرست متجاوز است و دسترسی به اطلاعات خوب و آموزش درست، کم است و  این شالوده را بخاطر خشونت و آزارو زجر های جنسی فراهم می درنگ. کمک نسوان بزرگواری جمهوری کاملا روی این موضوع، ورود کرده است امیدوارم شورای برجسته نهضت فرهنگی هم در این مساله، ورود درستی داشته باشد.

ابتکار مطرح کرد: شورای عالی نهضت فرهنگی تو این تماس طرحی را در مشت داشت و روی این موضوع هم کار کرده است. امیدواریم بوسیله نتیجه خوبی با همکاری وزارت آموزش و پرورش برسد و نیز امیدواریم تا پایان نصیب و قسمت به نتیجه برسد. بخاطر لایحه مطمئن پناه زنان مقابل تندی ۲۶ میتینگ برگزار شده

او اضافه کرد: از طرفی لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت هم بود دارد که ۲۶ نشست تا الان برگزار شده و خیلی جامع به بحث خشونت علیه نسوان از جمله تندی جنسی، می پردازد. امیدواریم هر چه سریعتر از دولت به کانون برود و راهگشا باشد.

کمک رییس جمهور گفت: مساله بعد علاوه به خشکی امدن آگاهی بخشی، ساز و کارهای نهادینه و بازدارنده است، مانند مراکز مداخله در بحران های اجتماعی و اورژانس اجتماعی که خیلی می تواند معاون کننده و بازدارنده باشد. یعنی بی تا بزهکار درون این موارد، عاطفه امنیت می نرم و فکر می درنگ که درون یک حاشیه نویسی امن، برای کار خود قرار دارد و این حاشیه امن، باید از بین برود و فرد خاطی باید متوجه شود که هیچگاه حاشیه نویسی امنی، وجود ندارد.

او گفت: باید پیل قضاییه اندوه بوسیله این موضوع ادخال کند. اینکه دختران ما با یک جدیت و شدت موضوع را مطرح می کنند گرچه خیلی دردناک است اما خیلی، ارج دارد. باید قوه قضاییه با متجاوزین شدیداً برخورد نرم. در لایحه تامین امنیت، بوسیله فضای امنیت و مستقل بخاطر جستار بوسیله این موضوع می پردازد.

او تو پاسخ به این که آیا گزارش یک مجموعه تصویری درباره آزار جنسی را تماشا کرده اید، گفت: مجاهدت کردیم در دولت گزارشی، راجع به این موضوع تمهید و جستجو کنیم و گزارش مربوط بوسیله این مجموعه را در محفل لوایح ارائه دادیم. این گزارش پس زمینه ذهنی درستی درون ارتباط با نوع آزارهایی که ما با آنها سر و امر داریم، بود.  همه تلاش هایی که می توانستیم برای این مساله انجام بدهیم را، ایفا دادیم.